Posted inServer

[Xử lý] Lỗi Mixed Content: The page at … was loaded over HTTPS, but requested an insecure frame … This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.

Mixed Content: The page at … was loaded over HTTPS, but requested an insecure frame hay còn gọi là nginx reverse proxy mixed content(http, https) Trong trường hợp bạn sử dụng nginx như một giải pháp proxy hay cân bằng tải. Nêu bạn bị lỗi này thì thêm cấu hình sau vào nginx Sau đó […]